ECCK juhindub oma töös erinevates alusdokumentidest:
EKL põhikiri 

MITTETULUNDUSÜHING
EESTI CHOW CHOW KLUBI 
PÕHIKIRI


Mittetulundusühing Eesti Chow Chow Klubi on sõltumatu, tähtajatu, vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mille tegevus rajaneb omaalgatusel ja ühistegevuse põhimõtetel. Mittetulundusühing Eesti Chow Chow Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, käesolevast põhikirjast, Federation Cynologique Internationale (edaspidi: FCI) normatiivdokumentidest ning Eesti Kennelliidu (edaspidi: EKL) põhikirjast ja otsustest.
 
1.           ÜLDSÄTTED
1.1.       Mittetulundusühingu (edaspidi: Klubi) nimeks on Eesti Chow Chow Klubi (edaspidi: ECCK).
             Inglise keeles Estonian Chow Chow Club.
1.2.       Klubi asukoht on Harjumaa, Eesti Vabariik.
1.3.       Klubil on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

2.          ECCK EESMÄRGID JA TEGEVUS
2.1.       ECCK tegevuse eesmärgiks on:
2.1.1.          chow chow aretajate, kasvatajate ning omanike ja tõuhuviliste isikute koondamine ühtsesse             organisatsiooni;
2.1.2.          propageerida ja aidata kaasa puhtatõuliste chow chow´de kasvatamisele, aretamisele ja pidamisele;
2.1.3.           chow chow´de kohta info hankimine, info süstematiseerimine, väliskirjanduse tõlkimine ja levitamine;
2.1.4.           koerte kasvatamisega seonduv kirjastustegevus ja konsulteerimine;
2.1.5.           chow chow´de aretuse korrigeerimine Eestis;
2.1.6.           välis-ja vabariigisiseste suhete loomine koertekasvatuse ning -aretuse valdkonnas;
2.1.7.           oma Klubi liikmete huvide esindamine Eestis ja välisriikides;
2.1.8.           varjupaika sattunud, uut kodu vajavate või probleemsete chow chow’de abistamine.

2.2.       Oma eesmärkide saavutamiseks on ECCK’l õigus:
2.2.1.           korraldada tulundus- ja heategevusüritusi Eesti Vabariigi seadustega lubatud piires;
2.2.2.           korraldada tõukoerte näitusi, võistlusi, koolitusi ja muid kenneltegevusega seotud üritusi;
2.2.3.           korraldada kenneltegevusega seotud kursuseid, õppusi, seminare ja infopäevi;
2.2.4.           teeb koostööd EKL-iga, chow chow’de rahvusvaheliste organisatsioonidega ning teiste riikide                               kasvatajate ja aretajatega;
2.2.5.           sõlmida koostöölepinguid;
2.2.6.           moodustada piirkondlikke allüksusi, mis ei ole juriidilised isikud;
2.2.7.           muude ülesannete täitmine, millised tulenevad käesolevast põhikirjast.
 
3.          ECCK LIIKMESKOND
3.1.       ECCK liikmeks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnustavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad   aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad ECCK liikmelisusega seotud makse.
3.2.       ECCK liikmeks võivad olla juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa ECCK eesmärkide      elluviimisele, osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt ühingu tegevuses ning on tasunud ECCK         liikmelisusega seotud makse.
3.3.       ECCK liikmelisus ei ole pärandatav.
3.4.       ECCK liikmeks võetakse vastu kirjaliku avalduse alusel. Liikmekandidaat esitab avalduse, milles on kirjas tema nimi, kontaktandmed ja isikukood.
3.5.       ECCK liikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumismaks.
3.6.       ECCK liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab ECCK juhatus. Kui juhatus keeldub liikmeks vastu  võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks võtmise otsustab üldkoosolek.
3.7.       ECCK liikmelisuse arvestust peab ECCK juhatus. Registrisse kantakse liikme ees- ja perekonnanimi,     isikukood, sisseastumismaksu ja liikmemaksu suurus, vastava maksu tasumise kuupäev, liikmemaksu    puudutavad muudatused, liikme väljaarvamise kuupäev ja väljaarvamise põhjus. Juhatuse otsusega võib     registrisse kanda ka muid andmeid.
3.8.       Liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda juhul, kui liikmeks vastuvõtmine on vastuolus Eesti Vabariigi     seadustega või käesoleva põhikirjaga.
3.9.       Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ja tasumise tingimused otsustab üldkoosolek.
3.10.   ECCK’l on asutajaliikmed, juhatuse liikmed, lihtliikmed, välisliikmed ja noorliikmed.
3.11.   Asutajaliikmeid ei saa ECCKst välja arvata, välja arvatud surma korral. Asutajaliikmed maksavad  
liikmelisusega seotuid makse vastavalt üldkoosoleku otsustele.

3.12.   ECCK noorliikmed võivad olla alla 18-aastased isikud. Noorliikmed ei maksa liikmelisusega seotud makseid ja  neil pole koosolekutel hääleõigust.
3.13.   Välisliikmeks saab olla Eestis mitteresideeruv füüsiline isik, kes maksab liikmemaksu ning kohustub järgima ECCK põhikirja. ECCK välisliikmel ei ole õigust olla valitud ECCK juhtorganitesse ja omada hääleõigust.
3.14.   ECCK liikmetel on igal ajal õigus juhatusele esitatava isikliku avalduse alusel ECCKst välja astuda. Liikme väljaastumine kinnitatakse ECCK juhatuse poolt.
3.15.   ECCK liikme võib Klubist välja arvata juhatuse otsusega määratud tingimustel alljärgnevatel alustel:
3.15.1.       liige ei ole täitnud liikmekohustusi või rikub ECCK kodukorda või põhikirja;
3.15.2.       liige on oluliselt rikkunud ECCK juhatuse otsuseid, EKL või FCI eeskirju;
3.15.3.       liige ei vasta põhikirjaga liikmele kehtestatud nõuetele;
3.15.4.       liige on rängalt eksinud ühiskonnas üldtunnustatud normide vastu;
3.15.5.       liige ei ole ilma mõjuva põhjuseta aasta jooksul maksnud eelmise aasta liikmemaksu.
3.16.    Liikme väljaarvamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole ECCK juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.
3.17.   Liige loetakse ECCKst väljaarvatuks alates juhatuse poolt vastavasisulise otsuse tegemise päevast. Päevast, mil liige loetakse Klubist väljaarvatuks, lõppevad tema liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused.
3.18.   Liikmele teatakse tema väljaarvamist arutavast juhatuse koosolekust kirjalikult vähemalt nädal enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus enda väljaarvamise küsimuses juhatuse koosolekul sõna võtta. Liikmel on õigus vaidlustada juhatuse otsust tema väljaarvamise osas järgmisel ECCK juhatuse koosolekul.
3.19.   ECCK juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus pöörduda juhatuse koosolekule järgneva üldkoosoleku poole väljaarvamise küsimuse vaidlustamiseks.
3.20.   ECCK liige arvatakse juhatuse otsusega Klubist välja liikme surma korral.

4.             LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1.       Liikme õigused ja kohustused ECCK suhtes tekivad alates tema liikmeks vastuvõtmise päevast.
4.2.       ECCK liikmetel on õigus:
4.2.1.           osaleda ja hääletada ECCK üldkoosolekul või delegeerida kirjalikult oma hääl teisele ECCK liikmele;
4.2.2.           valida ja olla valitud ECCK juhatusse ja teistesse organitesse ning avaldada kirjalikult soovi oma tagasikutsumiseks;
4.2.3.           kasutada ECCK üldises kasutuses olevat vara juhatuse või üldkoosoleku poolt määratud tingimustel ja korras;
4.2.4.           esitada päringuid ja saada teavet ECCK tegevuse ja juhatuse otsuste kohta;
4.2.5.           võtta osa ECCK tegevusest ja osaleda kõigil ECCK üritustel soodustingimustel;
4.2.6.           kasutada kindlaksmääratud korras ECCK sümboolikat;
4.2.7.           teha ettepanekuid ECCK töö paremaks korraldamiseks;
4.2.8.           taotleda üldkoosolekult juhatuse otsuste kehtetuks tunnistamist;
4.2.9.           ECCKst välja astuda kirjaliku avalduse alusel, kusjuures makstud sisseastumismaksu ja liikmemakse talle ei tagastata.
4.3.       ECCK liikmed on kohustatud:
4.3.1.           järgima ECCK põhikirja ning täitma ECCK organite otsuseid ja korraldusi, samuti EKL’i ja FCI poolt kehtestatud normatiivakte;
4.3.2.           tasuma õigeaegselt üldkoosoleku otsusega ettenähtud suuruses ja korras liikmemaksu;
4.3.3.           seisma ECCK eesmärkide ja põhimõtete eest ning hoidma ja otstarbekalt kasutama ECCK vara;
4.3.4.           teavitama ECCK oma kontaktandmete muutumisest. Kontaktandmete muutumisest teavitamata jätmise korral loetakse liikmele edastatud teated kättetoimetatuks, kui need on edastatud liikme poole ECCKle esitatud kontaktaadressile;

5.             ECCK JUHTIMINE
5.1.       ECCK kõrgeimaks juhtimisorganiks on üldkoosolek.
5.2.       ECCK üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korralised üldkoosolekud toimuvad vähemalt üks kord aastas juhatuse poolt määratud ajal ja kohas. Juhatus on kohustatud koosoleku toimumisest ja päevakorrast kõigile ECCK liikmetele vähemalt 2 (kaks) nädalat ette teatama.
5.3.       Erakorralised üldkoosolekud kutsub juhatus kokku kas omal initsiatiivil või vähemalt 1/10 liikmete või revisjonikomisjoni (revidendi) nõudmisel. Juhatus on kohustatud koosoleku toimumisest ja päevakorrast kõigile ECCK liikmetele vähemalt 7 (seitse) päeva ette teatama. Erakorraline üldkoosolek tuleb läbi viia hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva möödumisel nõudmise esitamisest.
5.4.       Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalevate liikmete arvust.
5.5.       Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega kui seadus või käesolev põhikiri ei näe ette teisiti.
5.6.       Igal ECCK liikmel on Üldkoosolekul üks hääl. Liikmete esindajate volitused fikseeritakse kirjalikult üldkoosoleku protokollis, kusjuures need peavad esindatava liikme poolt olema esitatud kirjalikult juhatusele.

5.7.       Üldkoosoleku pädevuses on:
5.7.1.           ECCK põhikirja muutmine ja täiendamine;
5.7.2.           ECCK eesmärkide muutmine;
5.7.3.           ECCK kodukorra vastuvõtmine ja muutmine;
5.7.4.           juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine ning juhatuse tööle hinnangu andmine;
5.7.5.           ECCK liikme taotlusel juhatuse otsuste ülevaatamine ja vajadusel kehtetuks tunnistamine;
5.7.6.           juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ECCK esindaja määramine;
5.7.7.           ECCKle kuuluvate kinnisasjade või registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise otsustamine ja nimetatud tehingute tingimuste määramine;
5.7.8.           vajadusel revisjonikomisjoni liikmete (revidendi) valimine ja tagasikutsumine;
5.7.9.           ECCK majandusaasta aruande kinnitamine;
5.7.10.         sisseastumismaksu ja liikmemaksude suuruse ning tasumise korra kindlaks määramine;
5.7.11.         ECCK eelarve ja selle täitmise aruande kinnitamine;
5.7.12.         ECCK tegevuse reorganiseerimise ja  lõpetamise otsustamine;
5.7.13.         muude küsimuste otsustamine.
5.8.       Kodukorra vastuvõtmise ja muutmise või põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt  2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
5.9.       Üldkoosoleku koosolekud protokollitakse. Otsuse protokolli kandmisel fikseeritakse, millise häälte arvuga otsuseid vastu võeti ning millised lahkarvamused esitati.

6.             ECCK JUHATUS
6.1.       Üldkoosolekute vahelisel ajal esindab ja juhib ECCK tegevust juhatus. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek.
6.2.       Juhatusse kuulub kolm kuni viis liiget ja juhatuse liikmete volitused kestavad kolm aastat.
6.3.       Juhatus valib juhatuse esimehe ja aseesimehe ning vajadusel kutsub nad tagasi. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimistel peavad osalema kõik juhatuse liikmed.
6.4.       Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ECCK kõigis õigustoimingutes, kui üldkoosoleku otsusega ei ole määratud teisiti.
6.5.       Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis. Juhatus tuleb kokku esimehe kutsel või kui seda nõuab vähemalt kaks juhatuse liiget.
6.6.       Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole Juhatuse liikmetest, sealhulgas esimees. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega ja vormistatakse kirjalikult.
6.7.       Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult või e-kirja teel kõik juhatuse liikmed.
6.8.       Juhatus võib ECCKle kuuluvaid kinnisasju või registrisse kandmisele kuuluvaid vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata ainult üldkoosoleku otsusega ettenähtud tingimustel.
6.9.       Juhatus võib ECCK liikmed vabastada liitumis- ja liikmemaksudest.
6.10.   ECCK juhatus töötab ühiskondlikel alustel ja üldjuhul tasuta. Vastavalt eelarvele võib ECCK üldkoosolek otsustada hüvitada juhtimisorganite liikmetele konkreetsete ülesannete täitmisel tehtud kulutused või kinnitada neile töötasu.

6.11.   ECCK juhatuse pädevuses on:
6.11.1.       ECCK jooksva töö ja asjaajamise korraldamine;
6.11.2.       ECCK liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine ja registri pidamine;
6.11.3.       Tasuliste teenuste hinna määramine, kogumine ja laekumise jälgimine:
6.11.4.       Koolitusseminaride, näituste, väljaõppe ning muude ürituste korraldamine;
6.11.5.       Tõualase kirjanduse, materjalide kogumine, töötlemine ja väljaandmine;
6.11.6.       Kasvatus- ja aretustöö koordineerimine, seda puudutavate normide väljatöötamine, vastavate erilubade väljastamine ja normide täitmise jälgimine;
6.11.7.       ECCK rahaliste vahendite ja omandi eesmärgipärase kasutamise tagamine
6.11.8.        raamatupidamisarvestuse sisseseadmine ja korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele
6.11.9.       Majandusaasta aruande ja bilansi ning tegevusaruande esitamine üldkoosolekule;
6.11.10.     Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine;
6.11.11.     Üldkoosolekul vastuvõetud otsuste elluviimine;
6.11.12.     ECCK esindamine, huvide eest seismine ja lepingute sõlmimine;
6.11.13.     Toimkondade ja töörühmade moodustamine ja neile volituste andmine;
6.11.14.     Muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.

6.12.   ECCK juhatuse esimees koordineerib juhatuse tegevust, sealhulgas:
6.12.1.       Juhatab juhatuse istungeid;
6.12.2.       Esindab ECCK käesolevate ja juhatuse poolt antud volituste piires Eesti Vabariigis ja välisriikides;
6.12.3.       Korraldab juhatuse ametliku informatsiooni levitamist ühingu liikmetele ja partneritele,. Sealhulgas korraldab kirjavahetust ja teadete saatmist. ECCK liikmete kirjalikuks teavitamiseks loetakse teadete saatmist e-kirja või lihtkirja teel.
6.13.   Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda, kui tema kohustused ECCK ees on olulisel määral täitmata või on ilmnenud tema võimetus või soovimatus ECCK juhtida.

7.             ECCK VARA JA TEGEVUS
7.1.       ECCK majandusaastaks on kalendriaasta.
7.2.       ECCK vara tekib:
7.2.1.            liikmete sisseastumis- ja osamaksudest ning sihtotstarbelistest maksetest;
7.2.2.           annetustest, toetustest, kingitustest ja muudest laekumistest;
7.2.3.           Ürituste, näituste ja koolituste korraldamistest;
7.2.4.           Erialakirjanduse ja meenete müügist;
7.2.5.           Sponsorite sihtlaekumistest;
7.2.6.           Lepingulisest tegevusest oma põhikirjaliste ülesannete täitmisel;
7.3.       ECCK tulu võib kasutada:
7.3.1.           põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
7.3.2.           kohustuslike maksete ja eraldiste tegemiseks;
7.3.3.           ECCK materiaalsete kulutuste katteks põhikirjaliste ülesannete täitmisel.
7.4.       ECCK vara jaguneb osakapitaliks ja sihtotstarbeliseks kapitaliks. Osakapital moodustub ECCK liikmete osamaksudest. ECCK sihtkapital moodustub liikmete sihtotstarbelistest maksetest.
7.5.       Juhatus koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need liikmete tutvumiseks ja üldkoosolekule kinnitamiseks. Aruanded peavad olema liikmetele tutvumiseks vähemalt 14päeva enne üldkoosoleku toimumist ja viie kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.

8.             ECCK ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE JA VARA JAOTUS
8.1.       ECCK ühinemine ja jagunemine toimub seadusega ettenähtud korras.
8.2.       ECCK lõpetatakse:
8.2.1.           üldkoosoleku otsusega;
8.2.2.           pankrotimenetluse alustamisel ECCK vastu;
8.2.3.           muul seaduses ettenähtud alusel.
8.3.       ECCK lõpetamise otsus on üldkoosoleku poolt vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 3/4 ECCK liikmetest.
8.4.       ECCK lõpetamisel toimub selle likvideerimine seadusega sätestatud korras.
8.5.       ECCK likvideerimiskomisjon moodustatakse juhatuse liikmetest juhul, kui ECCK üldkoosolek ei otsusta teisiti.
8.6.       Allesjäänud vara jaotatakse ECCK lõpetamisel, pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist, kõigi ECCK lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute vahel, kui üldkoosoleku otsusega ei määrata õigustatud isikuteks teisi isikuid.

Kinnitatud
Eesti Chow chow Klubi asutamiskoosolekul 24.02.2016